Menu

Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Obecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.egostudio.cz (dále jen internetový obchod). Podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávající (dále jen provozovatel), Dana Križaničová, Květná 487/21, 664 48 Moravany, IČ: 633 73 289.

Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodním podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Pojmy:

Spotřebitelská smlouva: smlouva kupní, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Prodávající: je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel/kupující: je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující (nikoli spotřebitel): je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Obchodní podmínky a uzavřená smlouva:

Vytvořením objednávky uzavírá kupující kupní smlouvu a potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené objednávky/smlouvy.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím/spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na email kupujícího, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Cena:

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s platnými cenami. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě prodávajícího na adrese www.egostudio.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.

Dostupnost zboží Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží ve vybraném provedení. Dostupnost zboží bude vždy sdělena na základě poptávky. Zboží na skladě je k dodání do 2-5 pracovních dní po potvrzení objednávky. Pokud není požadovaný sortiment na skladě, termín dodání je 7-30 dní dle typu zboží.

Způsob úhrady zboží: Hotově - při osobním odběru v provozovně. Při předání zboží smluvním dopravcem. Kupní cenu zaplatíte na místě řidiči dopravní společnosti. Zboží je zasíláno na dobírku přes dopravce Česká pošta, PPL, Kurýrní službou. Cena objednaného zboží se navyšuje o dopravné s dobírkou. Pokud objednávka přesáhne určitou výši celkové ceny, automatický objednávkový systém informuje zákazníka o výši dopravného s dobírkou, případně o doručení ZDARMA. Převodem na účet - částku za zboží můžete poukázat na účet internetového obchodu (číslo účtu: 670100-2205835772 / 6210, mBank). V případě, že platbu provedete a zboží nebude skladem, tuto částku Vám pošleme zpět na účet, ze kterého byla částka odeslána. Zboží není expedováno do chvíle, dokud není částka připsána na našem účtu. Pro dopravné s dobírkou platí stejné podmínky jako u platby v hotovosti.

Reklamace:

Kupující je povinen okamžitě reklamovat u dopravce neúplnost dodávky (počet balení) a fyzické poškození zásilky. O zjištěných vadách dodávky je povinen s dopravcem sepsat protokol. V případě vnějšího poškození obalu je povinen společně s dopravcem zásilku rozbalit a ověřit fyzický stav dodaného zboží.. O zjištěných vadách dodávky je kupující povinen s dopravcem sepsat protokol. Pokud nebude sepsán protokol s dopravcem, nebudou akceptovány reklamace vad a nedostatků, které na dodaném zboží vznikly v důsledku chyby nebo nedbalosti dopravce. Doporučujeme kupujícímu poškozené zásilky nepřevzít a o této skutečnosti neprodleně informovat internetový obchod. Jakékoliv nedostatky zásilky z hlediska kompletnosti a úplnosti je povinen kupující reklamovat bez zbytečné časové prodlevy, nejpozději však následující pracovní den po převzetí zásilky.

Záruka:

Pro spotřební materiál lze uplatnit reklamaci vady v případě, že rozsah spotřeby nepřevýší 10 % obsahu. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř. poštou nebo e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně. Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou (kopiemi). Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (e-mailem, telefonicky, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

Odstoupení od smlouvy:

Výrobky, které by mohly být po otevření originálního balení kontaminovány nebo jinak znečištěny, má kupující právo vrátit pouze nepoškozené a neotevřené v originálním balení.

V souladu s paragrafem 53, odst. 7 OZ má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Kupující, který není spotřebitelem, toto právo nemůže uplatnit. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. Zboží musí být v neporušeném originálním obalu, nepoužité a nepoškozené.

Vrácení peněz: peníze jsou vráceny nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího.

Závěrečné ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí v uvedeném znění na internetových stránkách prodávajícího s účinností od 1. 7. 2013. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů, je Dana Križaničová, sídlo Květná 487/21, 664 48 Moravany, IČ: 63373289 (dále jen "správce"). Správce provádí zpracování vašich osobních údajů, které jste poskytli za účelem zaslání vámi objednaného zboží nebo služeb. U osob, které vyplní osobní údaje a současně vysloví souhlas s jejich uložením pro další objednávku nebo kontaktování, provádí rozšířené zpracování osobních údajů pro účely plnění slevových akcí a maretingových ací, el komunikace a komunikace prostřednictvím poštovních služeb, která bezprostředně nemusí souviset s vyřizováním konkrétní objednávky zboží nebo služeb. Kontakt na správce: Dana Križaničová, mob. 605851109, krizanicova@seznam.cz

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které mu poskytnete k objednávkovým a registračním potřebám a jsou potřeba pro plnění smlouvy mezi vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. 

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ale i eventuální vymáhání smlouvních povinností a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Pro doručení zboží, pokud zboží neodebíráte přímo v sídle správce, je nezbytné předat přepravní službě údaje potřebné pro doručení zásilky. 

Pokud před objednávkou zboží nebo služeb zvolíte některou z registračních variant dostupných na www.egostudio.cz a pro objednávku zboží nebo služeb správce budete přihlášeni pod svým registračním údajem, budou osobní údaje zpracovány v rozsahu této registrace také pro účely plnění a poskytování slevových akcí a marketingových akcí, elektronické komunikace a komunikace prostřednictvím poštovních služeb. Registrací v internetovém obchodě vyjadřujete zájem o zboží a služby, které správce nabízí a poskytuje. 

Po potvrzení registrace a aktivaci účtu na internetových stránkách správce, budou získané osobní údaje využity pro tyto účely:

- zasílání informačních zpráv a obchodních nabídek prostřednictvím poštovních služeb nebo elektronickou poštou,

- kontaktování prostřednictvím telefonu s informační zprávou nebo obchodní nabídkou,

- kontaktování za účelem domluvení termínu návštěvy, dotazníku kvality služeb a zboží formou elektronickou, včetně telefonní, nebo poštou,

- vyhodnocování vašich dosažených obratů, platební spolehlivosti, spotřebitelské historie, 

- zlepšování kvality zboží a služeb, které vám poskytujeme.

Registraci můžete kdykoliv odvolat. V takovém případě budou veškeré osobní údaje, včetně osobních údajů zrušeny k termínu vašeho požadavku o zrušení. Údaje uvedené na dokladech (faktura, objednávka, dodací list, kupní smlouva), které se vážou ke konkrétní transakci, budou uchovány dle potřeb účetnictví, vyplývající ze zákona o akchivaci dokladů, viz níže.

Místo a doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy nebo/a registrace a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 

Ostatní příjemci osobních údajů

Ostatní příjemci vašich osobních údajů budou zasilatelské společnosti a osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy včetně dopravní společnosti a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. 

Příjemci vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. 

Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje osobám, které nemají povinnost vyplývající s plněním mezi vámi a správcem,  do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracovní, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

Nemáte povinnost poskytnout správci osobní údaje. Osobní údaje poskytujete dobrovolně za účelem uzavření a plnění smlouvy, případně výhod registrace. Bez poskytnutí vašich osobních údajů nelze uzavřít smlouvu a plnit vaše požadavky.